Autor:

Vila, A., & Casado, M.

Paginas:
Año: 2014
Volumen:
Número:
Lugar: Barcelona: Universitat de Barcelona.
ISSN:
Abstract: La bioètica, per tal de promocionar millores reals en la qualitat de vida de la població, ha de propiciar que els principis que la inspiren esdevinguin pautes de conducta de les persones i de les comunitats, i orientar les normes i les polítiques públiques en tots els àmbits. En aquesta ocasió, el Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret ha analitzat els problemes bioètics especí fi cs que afronten les persones amb discapacitat prenent com a referència bàsica la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans (en endavant, Declaració) de la Unesco, de l’any 2005, que tracta de les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies aplicades als éssers humans, tenint en compte les dimensions socials, jurídiques i ambientals. En l’àmbit legislatiu, cal tenir molt en compte la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (en endavant, Convenció), aprovada per l’ONU l’any 2006 i actualment incorporada al dret espanyol, que suposa un veritable canvi de paradigma en l’enfocament dels drets i les polí- tiques adreçades a aquests ciutadans. Ambdós documents comparteixen l’enfocament que la discapacitat s’ha de tractar des de la perspectiva més general dels drets humans. El Grup d’Opinió que ha elaborat aquest document ha estat coordinat per la Dra. María Casado i pel Dr. Antoni Vilà i ha comptat amb la col·la boració de les persones que s’esmenten al fi nal d’aquest document.
URL: http://www.repositorioredgobmet.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/2014-Vila-Mancebo-A-Bioetica-y-discapacidad.pdf


Red Gobernanza Metropolitana
El Colegio de Jalisco
5 de Mayo 321 C.P. 45100
Zapopan, Jalisco
redtematicagobmet@gmail.com

Siguenos en: